Monitorul oficial local

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

3.1 Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative

Monitorul oficial local
Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare
2022 REGISTRU PROIECTE DE HOTĂRÂRE CONSILIU LOCAL 2022 REGISTRU PROIECTE DE HOTĂRÂRE CONSILIU LOCAL 2022 01.01.2022 01.01.2022
14.004 Proiect hotărâre privind bugetul local pe anul 2023 și a estimărilor pentru perioada 2024 - 2026 20.01.2023 20.01.2023
14.007 Proiect hotărâre Proiect HCL privind aprobarea execuției bugetului local aferentă trim.IV, anul 2022 20.01.2023 20.01.2023
14.010 Proiect hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Grănicești, județul Suceava 20.01.2023 20.01.2023
14.013 Proiect hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava 20.01.2023 20.01.2023
14.016 Proiect hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii dreptului de ajutor social pe anul 2023 20.01.2023 20.01.2023
14028 Proiect hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GRĂNICEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 10.02.2023 10.02.2023
14031 Proiect hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Grănicești, județul Suceava 10.02.2023 10.02.2023
14040 Proiect hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB DE SERVICII - SIIMMSS” Cod MySmis 130963 10.02.2023 10.02.2023
14033 Proiect hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Grănicești, județul Suceava cu unitățile administrativ - teritoriale comuna ȘERBĂUȚI, comuna CALAFINDEȘTI, comuna BĂLCĂUȚI, comuna GRĂMEȘTI, comuna SATU MARE, din județul Suceava, în vederea constituirii, organizării și funcționării „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BOBEICA”, având ca scop principal gestionarea în comun a Serviciului de alimentare cu gaze naturale 10.02.2023 10.02.2023
14037 Proiect hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 10.02.2023 10.02.2023
14055 Proiect hotărâre privind aprobarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA GRĂNICEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVAM, și depunerea acestuia, în vederea obținerii finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe Pilonul VI.Politici pentru noua generație. Componenta C15:Educație 21.03.2023 21.03.2023
14058 Proiect hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Grănicești nr.45/2022 privind aprobarea ajustării taxei pentru închiriere autogunoieră din dotarea Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava aprobată prin HCL nr.40 din 15.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 – Anexa nr.8 HCL nr.40/2021 TAXE LOCALE punctul 4 Taxa pentru închiriere autogunoieră 21.03.2023 21.03.2023
14061 Proiect hotărâre privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al comunei Grănicești, județul Suceava 21.03.2023 21.03.2023
14.073 Proiect hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a comunei Grănicești, Consiliului Local al comunei Grănicești și Primarului comunei Grănicești 04.04.2023 04.04.2023
2023 REGISTRU PROIECTE HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2023 Registru proiecte de hotărâre adoptate de Consiliu Local 2023 31.12.2023 31.12.2023
14.001 Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 și a estimărilor pentru perioada 2025 - 2027 25.01.2024 25.01.2024
14.004 Proiect hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de depozitare aplicat pentru activitatea de colectare a deșeurilor prestată de către S.C. ROTMAC-ECO S.R.L., ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Județean Suceava a Hotărârii nr.219/2023 și modificarea valorii contribuției pentru economia circulară, prevăzută la art.9, alin.(1), lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, modificată și completată prin Legea nr.175/2023 25.01.2024 25.01.2024
14.007 Proiect hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grănicești 31.01.2024 31.01.2024
14.021 Proiect hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2024 21.02.2024 21.02.2024
14.024 Proiect hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferentă trimestrului IV, anul 2023 21.02.2024 21.02.2024
14.027 Proiect hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea pe raza comunei Grănicești, județul Suceava pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024 21.02.2024 21.02.2024
14.030 Proiect hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 21.02.2024 21.02.2024
14.033 Proiect hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE” 21.02.2024 21.02.2024
14.036 Proiect hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale cu excepția celor de hârtie, metal, plastic și sticlă, prestată de către S.C. ROTMAC-ECO S.R.L. Marginea 21.02.2024 21.02.2024